RT-PCR COVID-19 και Ζώα Συντροφιάς (ΕΝ)

 

Πιστοί στο ραντεβού με τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της Δημόσιας Υγείας και ως αναπόσπαστο τμήμα της κεντρικής στρατηγικής της Ενιαίας Υγείας/One Health, τα Κτηνιατρικά Εργαστήρια Vet In Progress plus με την εμπειρία ετών που διαθέτουν στη Διάγνωση CoVs τόσο των Παραγωγικών όσο και των Ζώων Συντροφιάς σας παρέχουν τη δυνατότητα απομόνωσης και ποσοτικής ανίχνευσης του SARS-CoV-2 στα Ζώα Συντροφιάς.

Οι Κορονοϊοί (CoVs) φέρουν ευθύγραμμο, θετικής πολικότητας, μονόκλωνο RNA και εμφανίζουν έντονη γενετική εξέλιξη και ποικιλομορφία, γεγονός που οφείλεται σε συσσώρευση σημειακών μεταλλάξεων, απαλοιφών και προσθηκών στο γονιδίωμα. Η γενετική αυτή παραλλακτικότητα είναι υπεύθυνη για την αυξημένη λοιμογόνο ικανότητα, τις διαφορές στον τροπισμό και/ή το ευρύ φάσμα ξενιστών που προσβάλλουν. Επί του παρόντος ταξινομούνται σε 4 γένη Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus και Deltacoronavirus με τις νυχτερίδες, τα πτηνά και ενδεχομένως τα τρωκτικά να αποτελούν τη φυσική δεξαμενή.

Στην Κτηνιατρική υπάρχει εκτενής γνώση αναφορικά με τους CoVs ως παθογόνα, την μοριακή εξέλιξη και την παθοβιολογία τους. Η Λοιμώδης Βρογχίτιδα των Πτηνών (IBV) και η Λοιμώδης Περιτονίτιδα της Γάτας (FIP) είναι γνωστά νοσήματα από τις αρχές 1900 και αντιπροσωπεύουν εξαιρετικά παραδείγματα στον τρόπο με τον οποίο οι CoVs εξελίσσονται, διαφοροποιούνται ως προς τα όργανα στόχους και τη λοιμογόνο ικανότητα. Επιπροσθέτως, στον Χοίρο οι CoVs αποτελούν χαρακτηριστικό πρότυπο υπερπήδησης του φραγμού των ειδών, μολύνοντας έτσι νέους ξενιστές. Ο ιός της μεταδοτικής γαστρεντερίτιδας του χοίρου (Transmissible Gastroenteritis virus-TGEV, Alphacoronavirus) πιθανώς προέρχεται από τον γενετικώς συγγενή Κορονοϊό του Σκύλου (CCoV) ενώ από τον TGEV προήλθε ο χαμηλής παθογόνου δράσης  Αναπνευστικός Κορονοϊός του Χοίρου (PRCoV). Επίσης, υπάρχουν στελέχη CCoV, στα οποία το αμινοτελικό άκρο της πρωτεΐνης S προέκυψε από ανασυνδυασμό κλασικών  στελεχών με TGEV.

Φυλογενετικό δένδρο διαφόρων CoVs που αφορά στο γονίδιο της πρωτεΐνης S. Οι αλληλουχίες όλων των κτηνιατρικού ενδιαφέροντος CoVs προέρχονται από τη βάση δεδομένων NCBI GenBank.
To στέλεχος που ευθύνεται για την πανδημία Sars-CoV-2 στον άνθρωπο δεικνύεται με έντονους χαρακτήρες στο γένος Betacoronavirus.

RT-PCR COVID-19

Veterinary Medicine and Science, First published: 25 September 2020                                          

 

Μέθοδος και Υλικά

Τα Κτηνιατρικά Εργαστήρια Vet In Progress plus χρησιμοποιούν εδώ και χρόνια με επιτυχία την τεχνική της Αντίστροφης Μεταγραφής-Αλυσιδωτής Αντίδρασης Πολυμεράσης (RT-PCR), η οποία αποτελεί ένα άμεσο και ευαίσθητο μέσο για την ανίχνευση γενετικού υλικού των CoVs σε κλινικά δείγματα ακόμα και αυτών των οροτύπων που δεν μπορούν να πολλαπλασιαστούν σε κυτταρικές σειρές, όπως επίσης και για τα μη ταυτοποιήσιμα με τις συμβατικές μεθόδους στελέχη. Επιπλέον προσδιορίζεται σε κάθε περιστατικό το ιικό φορτίο. Οι μετρήσεις για την ποσοτικοποίηση αφορούν την εκθετική φάση της αντίδρασης. Σημαντική παράμετρο για την ποσοτικοποίηση αποτελεί η τιμή Ct (threshold cycle). Πρόκειται για τον αριθμό των κύκλων της αντίδρασης διπλασιασμού που απαιτούνται ώστε η τιμή του παρατηρούμενου φθορισμού να προσεγγίζει ένα συγκεκριμένο όριο (threshold). Η τιμή του ορίου αυτού ορίζεται πάνω από την αντίστοιχη του μη-ειδικού σήματος (background). Η τιμή Ct είναι αντιστρόφως ανάλογη της αρχικής ποσότητας του υποστρώματος: όσο μικρότερη είναι η τιμή Ct τόσο υψηλότερη είναι η συγκέντρωση του ιικού φορτίου.

Αναφορικά με τη δειγματοληψία, ο Κτηνίατρος θα πρέπει να βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με το Εργαστήριο ώστε να αποστέλλονται ειδικοί συλλέκτες/περιέκτες, οι οποίοι εξασφαλίζουν το ενδεδειγμένο για τη μέθοδο και ασφαλή για τη Δημόσια Υγεία μέσο συλλογής και μεταφοράς.