Συχνά ο κλινικός κτηνίατρος καλείται να διερευνήσει πιθανή ύπαρξη ενός νοσήματος σε ένα πληθυσμό ζώων μία δεδομένη χρονική στιγμή. Η επιλογή του αντιπροσωπευτικού δείγματος με επαρκή ακρίβεια είναι τις περισσότερες φορές συμφέρουσα τόσο σε χρόνο όσο και σε κόστος, ενώ καθίσταται σημαντική σε περιπτώσεις επιδημικών εκρήξεων (outbreaks), λήψης μέτρων ελέγχου του νοσήματος και τέλος προγραμμάτων εκρίζωσης αυτού.

Αντιθέτως, επιλογή ενός μη αντιπροσωπευτικού δείγματος έχει ως αποτέλεσμα την απουσία εξωτερικής εγκυρότητας, οπότε δεν είναι δυνατή η γενίκευση των αποτελεσμάτων στον πληθυσμό.

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται ο απαιτούμενος αριθμός των προς εξέταση ζώων με διάστημα εμπιστοσύνης 95% και σε αναλογία με τον εκτιμούμενο επιπολασμό της νόσου.

Laboratories:
Vet in Progress Plus
Service:
Request forms - Sample guidelines
Category:
Sample Collection Principles and Microbiological Analysis