ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η «VETINPROGRESSPLUS ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» είναι μια εταιρεία κτηνιατρικών εργαστηρίων η οποία δραστηριοποιείται και παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου αναφορικά με τις διαγνωστικές εξετάσεις σε βιολογικά δείγματα ζωικής προέλευσης. Η Εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Ως εκ τούτου προβαίνει στη συλλογή και επεξεργασία μόνο των πληροφοριών εκείνων που είναι απαραίτητες για την επίτευξη του σκοπού που περιγράφεται παρακάτω.

Α. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες που σας αφορούν από την εταιρική μας ιστοσελίδα  http://vetinprogress.gr/epikoinwnia.html, που δίδονται ελεύθερα απευθείας από εσάς χωρίς καμία απολύτως εξαρτώμενη παροχή ή αντάλλαγμα.

Η Εταιρεία μπορεί να συλλέξει και να χρησιμοποιήσει ορισμένες ή όλες τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων για τον σκοπό που περιγράφεται παρακάτω:

  • προσωπικά στοιχεία όπως όνομα, ηλικία, φύλο και στοιχεία επικοινωνίας,
  • τα επαγγελματικά σας στοιχεία, όπως έδρα επιχείρησης, η ειδικότητά σας
  • ιατρικά και μικροβιολογικά στοιχεία που αφορούν σε ζώα είτε συντροφιάς είτε παραγωγικά και
  • στοιχεία αλληλεπιδράσεων σας με εμάς, όπως τι είδους επικοινωνία πραγματοποιήσαμε, τα θέματα που συζητήθηκαν, τη γνώση και τα ερωτήματα που είχατε για την επιχείρησή μας, καθώς και οποιαδήποτε ερωτήματα μας απευθύνατε σχετικά με το αντικείμενο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Επεξεργαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες στις βάσεις δεδομένων των πελατών μας με σκοπό το σχεδιασμό και την εκτίμηση της υπάρχουσας ή πιθανής συνεργασίας και της προσήκουσας εξυπηρέτησής σας σύμφωνα με Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), την Ελληνική Νομοθεσία και τυχόν μεταγενέστερη νομοθεσία. Επεξεργαζόμαστε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό τη διαχείριση οποιασδήποτε υφιστάμενης σχέσης μπορεί να έχουμε μαζί σας, την επικοινωνία μας μαζί σας, την παροχή πληροφοριών σχετικών με την εξειδίκευση σας και τις συνθήκες σας και απαραίτητες πληροφορίες, σχετικά με τις υπηρεσίες της Εταιρείας μας.

Β. ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία δεσμεύεται προκειμένου να μην κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε οιονδήποτε τρίτο, πέραν των συνεργατών μας που διαχειρίζονται την ιστοσελίδα και την ασφάλεια των δεδομένων και των πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω του ως άνω ιστοτόπου μας.

Γ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία έχει ήδη λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους προστασίας και ασφάλειας προσωπικών δεδομένων. Η Εταιρεία επίσης διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο υφίσταται σχέση μαζί σας, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο μεγαλύτερη περίοδος τήρησής τους.

Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία ώστε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε που σας αφορούν καθώς και διόρθωση των ανακριβών δεδομένων και συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δεδομένων που ενδεχομένως κριθεί απαραίτητο. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, μπορείτε να εναντιωθείτε στον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων για εσάς, περιορισμό της επεξεργασίας τέτοιων δεδομένων, και διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σε εσάς ή σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα ή εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτή τη γνωστοποίηση ή θα θέλατε να μην επικοινωνήσει ξανά μαζί σας η Εταιρεία, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση information@vetinprogress.gr ή στον τηλεφωνικό αριθμό 210-6004823.