ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑVet In Progress plus

Δήμητρα Β. Μπιτχαβά
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://vetinprogress.gr/wp-content/uploads/2021/06/GOPR0200.jpg
https://vetinprogress.gr/wp-content/uploads/2021/12/img_0496.jpg
https://vetinprogress.gr/wp-content/uploads/2021/06/GOPR0191.jpg
https://vetinprogress.gr/wp-content/uploads/2021/06/GOPR0185.jpg

ΕΤΑΙΡΕΙΑΔιενέργεια Εργαστηριακών Διαγνωστικών Εξετάσεων σε Βιολογικά δείγματα Ζωικής Προέλευσης

Τα Κτηνιατρικά Εργαστήρια VET IN PROGRESS είναι διεθνώς αναγνωρισμένα για την τεχνική επάρκεια και αξιοπιστία όσον αφορά στη διενέργεια Εργαστηριακών Διαγνωστικών Εξετάσεων σε Βιολογικά δείγματα Ζωικής Προέλευσης.

Η Διοίκηση και το Προσωπικό των Εργαστηρίων πιστεύουμε τόσο στην ανάγκη παροχής ποιοτικών υπηρεσιών στον τομέα της Κτηνιατρικής Διάγνωσης όσο και στη συνεχή βελτίωση τους και δεσμευόμαστε στις ακόλουθες αρχές που συνιστούν την Πολιτική Ποιότητας του εργαστηρίου:
1. Στην ανεξαρτησία της Διοίκησης και του Προσωπικού, ώστε να εξασφαλίζεται η αμεροληψία και η ακεραιότητα του εργαστηρίου.
2. Στην πιστή εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ISO/IEC 17025 και ISO 9001, τους Κανονισμούς και τις υποδείξεις του Ε.ΣΥ.Δ σχετικά με τη διενέργεια αναλύσεων.
3. Στη συνεχή παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους κτηνιάτρους, οι οποίες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις τόσο αυτών όσο και των μεθόδων που εφαρμόζονται βάσει της διαπίστευσης.
4. Στην προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών των πελατών και των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.
5. Στη διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας τόσο σε θέματα αναλύσεων όσο και σε θέματα ποιότητας.
6. Στη συνεχή ενημέρωση του προσωπικού, ώστε ο κάθε εργαζόμενος να έχει πλήρη επίγνωση της σημασίας που έχουν οι πράξεις του στη σωστή εφαρμογή του συστήματος ποιότητας κατά ISO 17025 – ISO 9001 του εργαστηρίου.

ΕΤΑΙΡΕΙΑΔέσμευση μας η εφαρμογή & τήρηση της Πολιτικής Ποιότητας

7. Στην εξασφάλιση της ορθότητας και πιστότητας των αποτελεσμάτων με την εφαρμογή συστηματικών εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων ποιότητας (διεργαστηριακές συγκρίσεις).
8. Στη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού και την εξασφάλιση ειδικών εγκαταστάσεων και περιβαλλοντικών συνθηκών για την άρτια διεξαγωγή των αναλύσεων.
9. Στην αποδοτική και συστηματική συντήρηση, διακρίβωση ή/και επαλήθευση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων.
10. Στη διαρκή ενημέρωση και παρακολούθηση των τρεχουσών εκδόσεων των πρότυπων μεθόδων και της σχετικής με το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται το εργαστήριο βιβλιογραφίας.
11. Στην τήρηση, την εποπτεία και τη συνεχή βελτίωση των κανόνων ασφάλειας στο εργαστήριο.
12. Στην τήρηση νομοθετικών και άλλων απαιτήσεων.
13. Στην έγκυρη αντιμετώπιση παραπόνων ή ενστάσεων βάσει τεκμηριωμένων διαδικασιών.
DCIM100GOPROGOPR0166.JPG
https://vetinprogress.gr/wp-content/uploads/2021/06/GOPR0192.jpg
https://vetinprogress.gr/wp-content/uploads/2021/06/GOPR0179.jpg
DCIM100GOPROGOPR0124.JPG
https://vetinprogress.gr/wp-content/uploads/2021/06/GOPR0174.jpg
Κλινική Χημεία

ΕΤΑΙΡΕΙΑΗ Διοίκηση δεσμεύεται για τη διασφάλιση της αμεροληψίας

Η Διοίκηση των Εργαστηρίων δεσμεύεται για την παροχή όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων για την εφαρμογή και τήρηση της Πολιτικής Ποιότητας και για τη διασφάλιση της αμεροληψίας των Εργαστηρίων. Επίσης, δεσμεύεται για τη χρήση ορθών επαγγελματικών και εργαστηριακών πρακτικών καθώς και για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Η Διοίκηση των Εργαστηρίων διασφαλίζει ότι διατηρείται η ακεραιότητα του συστήματος ποιότητας όταν σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται αλλαγές σε αυτό.

Ο Διευθυντής Εργαστηρίου έχει την ευθύνη της εφαρμογής στην πράξη των αρχών της Πολιτικής Ποιότητας από όλο το προσωπικό του εργαστηρίου. Ο Υπεύθυνος Ποιότητας έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής και λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας καθώς και όλων των θεμάτων που αφορούν στην Ποιότητα.

Όλο το προσωπικό του εργαστηρίου που εμπλέκεται στις δραστηριότητες αναλύσεων έχει την ευθύνη να ενημερώνεται για την τεκμηρίωση της ποιότητας και να εφαρμόζει την Πολιτική Ποιότητας και τις Διαδικασίες του Συστήματος Ποιότητας στην εργασία του. Η Πολιτική Ποιότητας χαράσσεται από τη Διοίκηση των Εργαστηρίων και ανασκοπείται περιοδικά από το Συμβούλιο Ποιότητας.

Η Διοίκηση των Εργαστηρίων

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣυμμόρφωση προς τις διατάξεις του GDPR

Η εταιρεία έχει προβεί στις κατάλληλες ενέργειες συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του GDPR.

Έτσι, με βάση τον νέο Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων λαμβάνονται τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απόρρητου, της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή μη καταστροφή, αλλοίωση. απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

Η Διοίκηση των Εργαστηρίων
https://vetinprogress.gr/wp-content/uploads/2021/10/img_0593.jpg
https://vetinprogress.gr/wp-content/uploads/2021/10/img_0589.jpg