Επίπεδα Φαρμάκων

 


Για τον καθορισμό της δόσης μιας χορηγούμενης φαρμακευτικής ουσίας θα πρέπει τα επίπεδα του φαρμάκου στο πλάσμα να παραμένουν εντός των θεραπευτικών ορίων. Σε αντίθετη περίπτωση, συγκεντρώσεις χαμηλότερες της ελάχιστης (Cmin) οδηγούν σε αποτυχία της θεραπευτικής αγωγής, ενώ άνω της ανώτερης (Cmax) σε ανεπιθύμητες ενέργειες.

Κατά το σύνηθες, οι προτεινόμενες δοσολογίες βασίζονται σε φαρμακοκινητικές μελέτες με μικρό πληθυσμό φυσιολογικών ενήλικων ζώων. Όμως οι περισσότερες εξ αυτών των ουσιών χορηγούνται σε ασθενή ζώα, των οποίων η απορρόφηση, η κατανομή, ο μεταβολισμός, η απέκκριση ή ο συνδυασμός των παραπάνω επηρεάζονται από παράγοντες φυσιολογικούς (π.χ. ηλικία, φυλή), παθολογικούς (π.χ. νεφρική, ηπατική δυσλειτουργία) ή φαρμακολογικούς (π.χ. αλληλεπιδράσεις φαρμακευτικών ουσιών). Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι ο προσδιορισμός υψηλότερων ή χαμηλότερων επιπέδων φαρμάκων από το αναμενόμενο. Συνεπώς, θεωρείται απαραίτητος ο έλεγχος κατά περίπτωση των συγκεντρώσεων των φαρμακευτικών ουσιών και η προσαρμογή των δόσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της θεραπευτικής αγωγής.

 

PHENOBARBITAL

Προτείνεται ο προσδιορισμός των επιπέδων της φαινοβαρβιτάλης 14, 45, 90, 180 και 360 ημέρες από την έναρξη της θεραπείας και κατόπιν προτείνονται εξαμηνιαίοι έλεγχοι. Σε περίπτωση που απαιτείται τροποποίηση της αρχικής δοσολογίας, συστήνεται ο επανέλεγχος να γίνεται με βάση το παραπάνω χρονοδιάγραμμα.

Συγχρόνως καλό θα ήταν, ιδιαίτερα σε μακροχρόνιες θεραπείες, η μέτρηση ALT, ALP, γGT, αλβουμίνης και χολερυθρίνης ως δείκτες της ηπατικής λειτουργίας.

Cmin μετράται περί της 1 ωρας προ της χορηγούμενης δόσης.

Cmax μετράται 4 έως 5 ώρες από τη χορηγούμενη δόση.

Χρόνος ημίσειας ζωής έως 75 ώρες.

Απαιτείται ορós.

 

DIGOXIN

Προτείνεται ο προσδιορισμός της τουλάχιστον 5 έως 7 ημέρες από την έναρξη της θεραπευτικής αγωγής. Σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση της δοσολογίας, συστήνεται η μέτρηση δύο δειγμάτων για τον καθορισμό της μέγιστης και της χαμηλότερης συγκέντρωσης στον ορό. Επιπροσθέτως, είναι σημαντικό να ελέγχεται η λειτουργική ικανότητα των νεφρών, του ήπατος καθώς και η αναλογία Na:K.

Cmin μετράται περί της 1 ώρας προ της χορηγούμενης δόσης.

Cmax μετράται 3 έως 5 ώρες από τη χορηγούμενη δόση.

Χρόνος ημίσειας ζωής 12 έως 33 ώρες

Απαιτείται ορός.

 

Παρακαλούμε να γίνεται σήμανση των δειγμάτων με βάση την ώρα δειγματοληψίας. Το εργαστήριο, κατόπιν συνεννόησης, δίνει τις κατάλληλες πληροφορίες μετά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.

Εργαστήρια:
Vet in Progress Plus
Υπηρεσία:
Επίπεδα Φαρμάκων
Κατηγορία:
Επίπεδα Φαρμάκων