Λόγος Πρωτεϊνών προς Κρεατινίνη σε Δείγμα Ούρων (UPCR)

Η Εξέταση ενδείκνυται όταν ικανοποιούνται όλα τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Κατ’ επανάληψη έχουν ανιχνευθεί -με ποσοτικές ή ποιοτικές δοκιμασίες- πρωτεΐνες στα ούρα.
2. Δεν διαπιστώνεται σημαντική αιματουρία.
3. Δεν υπάρχει ένδειξη φλεγμονής μετά από μικροσκοπική εξέταση ιζήματος.

Είναι σημαντικό οι μονάδες οι οποίες χρησιμοποιούνται να είναι όμοιες και για τις δύο παραμέτρους:

Protein (g/L) x 100 = Protein (mg/dL)

Creatinine (mmol/L) x 1000/88,4 = Creatinine (mg/dL)

Συστήνεται ο προσδιορισμός σε τουλάχιστον 3 δείγματα εντός χρονικού διαστήματος 2 εβδομάδων για τη σταδιοποίηση της Xρόνιας Νεφρικής Νόσου (CKD).

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί in-clinic ημιποσοτικές δοκιμασίες για τον υπολογισμό του UPCR αλλά ελέγχονται ως προς την ακρίβεια του αποτελέσματος.
(Welles et al, 2006 Detontis et al 2013)

Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η ερμηνεία του αποτελέσματος του UPCR με βάση τις οδηγίες της International Renal Interest Society.

Παλαιότερα θεωρείτο ότι η πρωτεϊνουρία είναι απλά ένας δείκτης της σοβαρότητας της νεφρικής νόσου που δεν έχει παθογενετικό ρόλο στις διαδικασίες εξέλιξης της νεφρικής ανεπάρκειας. Πλήθος παρατηρήσεων έχουν αλλάξει την πεποίθηση αυτή τα τελευταία χρόνια και έχουν συνδέσει άμεσα την πρωτεϊνουρία με τους μηχανισμούς εξέλιξης των χρόνιων νεφρικών παθήσεων προς χρόνια νεφρική ανεπάρκεια μέσω της πρόκλησης διάμεσης νεφρικής ίνωσης.

Το αυξημένο ποσό πρωτεΐνης που διηθείται έχει αποδειχθεί ότι έχει τοξική δράση στα σωληναριακά κύτταρα, τα οποία επαναρροφούν τις διηθούμενες πρωτεΐνες μέσω ενδοκυττάρωσης. Η αυξημένη προσφορά πρωτεϊνών (αλβουμίνη, τρανσφερίνη, IgG) που ενδοκυτταρώνονται προκαλούν κορεσμό του λυσοσωματικού μηχανισμού αποδόμησης και τελικά βλάβη των επιθηλιακών σωληναριακών κυττάρων.

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

• Αμινογλυκοσίδες (σημαντικό)

• Αμφοτερικίνη Β (σημαντικό)

• Cisplatin (σημαντικό)

• Κυκλοφωσφαμίδη (σπανιότερα)

• Αιθυλενική γλυκόλη (σημαντικό)

• Φουροσεμίδη (σπανιότερα)

• Βαρέα μέταλλα

• NSAIDS (σημαντικό όταν προϋπάρχει νεφρική νόσος ή υπόταση)

• Σκιαγραφικά (σημαντικό όταν προϋπάρχει αζωθαιμία ή αφυδάτωση)

• Σουλφοναμίδες (σπανιότερα)

• Τετρακυκλίνες (σπανιότερα)

• Vancomycin (σπανιότερα)

• Ψευδάργυρος

Εργαστήρια:
Vet in Progress Plus
Υπηρεσία:
Κλινική Χημεία
Κατηγορία:
Λόγος Πρωτεϊνών προς Κρεατινίνης σε Δείγμα Ούρων (UPCR)