Ενζυματική Κρεατινίνη

Η κρεατινίνη αποτελεί ένα αζωτούχο προϊόν του μεταβολισμού κατά την παραγωγή ενέργειας στους ιστούς και, κυρίως, στους μύες και ο προσδιορισμός της αποτελεί το πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενο ενδογενή δείκτη της λειτουργίας των νεφρών. Σύμφωνα με τις οδηγίες του National Kidney Foundation το 2012, το αποτέλεσμα της μετρήσεως πρέπει να χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης και για τον λόγο αυτό ξεκίνησε σε παγκόσμιο επίπεδο η προσπάθεια να προτυπωθεί η μέτρηση της κρεατινίνης στον ορό αλλά και στα ούρα. Οι εξελίξεις ήταν οι εξής:

α. Δημιουργήθηκε υλικό αναφοράς.

β. Κατοχυρώθηκε μέθοδος αναφοράς για τον προσδιορισμό αυτής.

γ. Μπήκαν από το NKDEP (National kidney disease education programme) προδιαγραφές μεταβλητότητας και έγινε επιτήρηση μέσω κεντρικά εποπτευόμενων μελετών.

Σκοπός είναι οι μετρήσεις σε κάθε εργαστήριο να είναι επαναλήψιμες και ακριβείς, το συστηματικό λάθος να μην υπερβαίνει το 5% και η ανακρίβεια το 8%. Τα αποτελέσματα αυτής της σε παγκόσμια κλίμακα διαδικασίας (προτυποποίηση-standardization), έχει φέρει μέχρι στιγμής σημαντική πρόοδο στις ΗΠΑ και μικρότερη στην Ευρώπη όπου υπάρχει ακόμη μεγάλη ετερογένεια και καθυστέρηση.

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ

Απλές μέθοδοι αναλυτικής χημείας που βασίζονται στην αντίδραση +Jaffe. Χρησιμοποιούνται στην πλειονότητα των εργαστηρίων και των in-clinic αναλυτών και βασίζονται στην αντίδραση l Jaffe, η οποία συμβαίνει ανάμεσα στο πικρικό οξύ και την κρεατινίνη. Η χημική σύνδεση που προκύπτει άμεσα μεταξύ πικρικού οξέος και κρεατινίνης αποδίδει χρώμα που ανάλογα με τη συγκέντρωση της κρεατινίνης μπορεί να φτάσει από κίτρινο έως πορτοκαλί. Από την αρχή μεγάλο πρόβλημα θεωρείται η παρεμβολή άλλων ουσιών που μπορεί να απέδιδαν και αυτές χρωμoγόνα (θετικές παρεμβολές), π.χ. κετόνες, γλυκόζη, πρωτεΐνες, κεφαλοσπορίνες ή να μείωναν τη δημιουργία χρώματος (αρνητικές παρεμβολές), π.χ. χολερυθρίνη.

 

Ενζυματικές – βιοχημικές μέθοδοι. Τα ένζυμα είναι εκλεκτικά αντιδραστήρια, αντιδρούν μόνο με τα δικά τους υποστρώματα, μειώνοντας την παρεμβολή των χρωμογόνων.

Στα Κτηνιατρικά Εργαστήρια Vet In Progress plus εφαρμόζουμε τη μέθοδο που βασίζεται στο ένζυμο κρεατινινάση ή αμινουδρολάση της κρεατινίνης, η οποία μετατρέπει ανάστροφα την κρεατινίνη σε κρεατίνη. Συμμετέχουμε δις ετησίως σε πανευρωπαϊκές μελέτες εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου και επιτυγχάνουμε υψηλή εκλεκτικότητα και ευαισθησία, γεγονός που οδηγεί σε μεγαλύτερης ακρίβειας αποτελέσματα και επομένως καλύτερη διάγνωση ακόμη και στο πρώτο στάδιο της νεφρικής ανεπάρκειας. Επιπροσθέτως, πληρούμε όλες τις απαιτήσεις σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος και δεν υπάρχει πρόβλημα διάθεσης, επειδή τα εν λόγω βιοχημικά αντιδραστήρια δεν είναι επικίνδυνα.

 

Προηγμένες φυσικοχημικές μέθοδοι.
Περιλαμβάνουν:

1. Την υψηλής πίεσης ή υψηλής απόδοσης υγρή χρωματογραφία (high pressure-high performance liquid chromatography. HPLC) και

2. Τη μέθοδο αναφοράς, η οποία είναι εξαιρετικά εξειδικευμένη ραδιοχημική και συνίσταται σε υγρή χρωματογραφία για απομάκρυνση των μακρομορίων και στη συνέχεια συνδυασμό αραίωσης ισοτόπου-φασματομετρίας μάζας (isotope dilutionmass spectrometry, IDMS).

Χρησιμοποιούνται κυρίως σε πειραματικές μελέτες εξαιτίας του απαιτούμενου κόστους, της πολύπλοκης επεξεργασίας των δειγμάτων και τέλος των αναγκών σε χώρο και ρύθμιση εργαστηριακού περιβάλλοντος.

Εργαστήρια:
Vet in Progress Plus
Υπηρεσία:
Κλινική Χημεία
Κατηγορία:
Ενζυματική Κρεατινίνη