Μοριακές μέθοδοι στη διάγνωση

Ανάγκη μελέτης-ανίχνευσης DNA με πολύ μικρή μάζα (1 γονίδιο=2pg, σε δείγμα 106 κυττάρων)

Ανακάλυψη PCR ως μέθοδος πολλαπλασιασμού τμήματων DNA

PCR (Polymerase chain reaction)/Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης

 • Μοριακή μέθοδος πολλαπλασιασμού μιας αλληλουχίας-στόχου DNA
 • In vitro μέθοδος (χωρίς τη χρήση ζωντανών μικροοργανισμών πχ. βακτήρια)
  • Σύνθεση DNA ολιγονουκλεοτιδίων (εκκινητές για την ένερξη της αντιγραφής-primers)
  • Taq DNA πολυμεράση (ένζυμο επιμήκυνσης εκκινητών)

Ένας πλήρης κύκλος μιας αντίδρασης αλυσιφωτής αντίδρασης πολυμεράσης περιλαμβάνει τρία στάδια:

 • Αποδιάταξη του DNA (denaturation)
 • Πρόσδεση των εκκινητών στο DNA εκμαγείο (annealing)
 • Επιμήκυνση των εκκινητών (extension)

 

Real-time PCR (qPCR)

 • Ποσοτική μέθοδος
 • Σε πραγματικό χρόνο
 • Υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα
 • Φθορίζοντα μόρια που δεσμεύονται στην αλληλουχία-στόχο
 • Ct(Threshold cycle)  = κύκλος ανίχνευσης φθορισμού

Η τιμή του Ct είναι αντιςτρόφως ανάλογη της ποσότητας DNA άρα και του βακτηριακού, παρασιτικού  ή ιικού φορτίου.

Όσο μικρότερο το Ct τόσο μεγαλύτερο το φορτίο.

PT-PCR(Reverse transcription-PCR)

 • RNA ως αρχικό δείγμα
 • Ιοί στη διάγνωση
 • Γονιδιακή έκφραση
 • Μετατροπή RNA σε DNA με αντίστροφη μεταγραφή

 

 

Conventional PCR (Συμβατική)

 • Ποιοτική μέθοδος (υπάρχει ή όχι η αλληλουχία που μας ενδιαφέρει)
 • Χρήση για sequenceing, cloning και άλλες τεχνικές μοριακής βιολογίας

 

 

Multiplex Real-time PCR

 • Ταυτόχρονη ανίχνευση 2 ή περισσότερων γονιδίων-στόχων στην ίδια αντίδραση πχ 2 ή 3 παθογόνα