Αιμοδιάγραμμα

ΑΙΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
A. ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ & ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ

Μετράται απ’ ευθείας ο όγκος, αλλά και το οπτικό περιεχόμενο κάθε κυττάρου ξεχωριστά. Ο διαχωρισμός ανάμεσα στα ερυθρά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια είναι πλήρης και ανεξάρτητος παθολογικών καταστάσεων. Ο ADVIA 2120i είναι ο μοναδικός αναλυτής με δύο διαστάσεων ανάλυση αιμοπεταλίων, η οποία οδηγεί σε ασφαλή αποτελέσματα. Επιπλέον το οπτικό περιεχόμενο των ερυθρών αιμοσφαιρίων είναι η περιεκτικότητα αυτών σε αιμοσφαιρίνη. Έτσι ο ADVIA 2120i έχει τη δυνατότητα:

• Να μετρά τη συγκέντρωση της αιμοσφαιρίνης σε κάθε κύτταρο.

• Να μετρά τη μέση αυγκέντρωση της αιμοσφαιρίνης ανά ερυθρό.

• Να παρουσιάζει την καμπύλη κατανομής της συγκέντρωσης αιμοσφαιρίνης ανά ερυθροκύτταρο.

• Να υπολογίζει το εύρος κατανομής της συγκέντρωσης αιμοσφαιρίνης όπου είναι αριθμητικός δείκτης ανισοχρωμίας.

 

Β. ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ

Επιπλέον με τα όσα συνοπτικά περιγράφησαν παραπάνω, η αιμοσφαιρίνη μετράται ταυτόχρονα και με την κλασική μέθοδο της κυανομεθαιμοσφαιρίνης (ή και με μη κυανιούχα αντιδραστήρια), στη συνέχεια δε υπολογίζεται με μαθηματικό τρόπο το MCH και MCHC. Αν υπάρχει απόκλιση ανάμεσα στις υπολογιζόμενες τιμές σε εκείνες που είναι άμεσα μετρούμενες τότε υπάρχει επισήμανση από τον αναλυτή. Έτσι μας δίνεται η δυνατότητα να ανακαλύψουμε πιθανά προβλήματα στη μέτρηση των σχετικών παραμέτρων (Hgb, Hct) που οφείλονται στο δείγμα. Για παράδειγμα αναφέρουμε την περίπτωση λιπαιμικού ή ικτερικού δείγματος. Τα χαρακτηριστικά αυτά μόνο ο ADVIΑ 2120i διαθέτει χάρη στην προηγμένη τεχνολογία του, με την οποία καθίσταται δυνατή η αξιόπιστη απόδοση μορφολογίας των ερυθρών αιμοσφαιρίων κατά ποσοτικό τρόπο,

Τα κριτήρια κατάταξης είναι τελείως αντικειμενικά και στηρίζονται όχι μόνο στην κατανομή του όγκου, αλλά και στην κατανομή της αιμοσφαιρίνης των ερυθρών αιμοσφαιρίων.

 

Γ. ΜΕΤΡΗΣΗ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ & ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Μετά από κυτταροχημική χρώση υπεροξειδάσης γίνεται πλήρης και σαφής διαχωρισμός τόσο των βασικών πληθυσμών όσο και ακριβής μέτρησή τους σε αριθμό και ποσοστό. Ταυτόχρονα, σε άλλο θάλαμο αντίδρασης και με τη βοήθεια του LASER, προσδιορίζεται ο αριθμός, το μέγεθος των πυρήνων καθώς και ο βαθμός λόβωσης των πυρήνων. Η περιγραφείσα μέτρηση των λευκοκυττάρων με δύο διαφορετικές και διεθνώς αποδεκτές μεθόδους μας δίνει τη δυνατότητα να επισημαίνουμε την ύπαρξη διαφόρων παθολογικών καταστάσεων (εμπύρηνα ερυθρά αιμοσφαίρια, βλάστες, ανώριμα κοκκιοκύτταρα κ.λπ.). Επίσης, υπερτερεί σαφέστατα, διότι χρησιμοποιεί καθαρά αιματολογικά χαρακτηριστικά όπως η περιεκτικότητα της υπεροξειδάσης και η μορφολογία των πυρήνων. Σημειώνουμε ότι η χρήση της υπεροξειδάσης είναι μέθοδος αναφοράς για την ταυτοποίηση λευχαιμιών στο μικροσκόπιο.

 

Δ. ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

Ο ADVIΑ 2120i προσφέρει μοναδικές διαγνωστικές πληροφορίες που αφορούν το μέγεθος και το αιμοσφαιρινικό περιεχόμενο των ΔΕΚ

Με βάση την τελευταία παράμετρο CHr, την οποία είναι και ο μόνος αναλυτής που την παρέχει, λαμβάνουμε σημαντικές πληροφορίες π.χ. για την ανταπόκριση ασθενών με νεφρική ανεπάρκεια καθώς και ασθενών που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία.

Παρακαλούμε, συλλέξτε πλήρες αίμα σε σωληνάριο συλλογής αίματος που περιέχει EDTA ως αντιπηκτικό. Εάν τα δείγματα αίματος δεν πρόκειται να αναλυθούν εντός 8 ωρών από την αιμοληψία διατηρήστε τα στο ψυγείο και σε θερμοκρασία 2 °C έως και 8 °C. Κατόπιν αποτελεί ευθύνη του εργαστηρίου να φθάσει με τις συνιστώμενες συνθήκες στις εγκαταστάσεις του.

Στο Αιμοδιάγραμμα που σας αποστέλλεται έχουν επιλεχθεί προσεκτικά διάφορα κυτταρογράμματα και ιστογράμματα με σκοπό την σταδιακή εξοικείωση με τις πολλαπλές δυνατότητες του συγκεκριμένου αυτόματου Αιματολογικού αναλυτή.

Για εμάς, κάθε εκτελούμενο αιμοδιάγραμμα αποτελεί και ξεχωριστή περίπτωση εξέτασης ενός ζώντος ιστού, όπως είναι το ολικό αίμα, σε συνθήκες εργαστηρίου. Ελέγχονται, μέσω διαδικασιών τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου που έχουμε θεσπίσει, η αξιοπιστία του αποτελέσματος και -όπου κρίνεται αναγκαίο- σας παρέχονται, χωρίς περαιτέρω χρέωση, επιπρόσθετες πληροφορίες ή / και παρατηρήσεις με βάση την μικροσκοπική εξέταση του εκάστοτε δείγματος.

Εργαστήρια:
Vet in Progress Plus
Υπηρεσία:
Αιματολογία
Κατηγορία:
Αιμοδιάγραμμα