Από τα γονίδια και το γονιδίωμα στους μεταβολίτες και στο μεταβόλομα (metabolome), και η συσχέτισή τους με τη λειτουργία και το φαινότυπο. Στόχος της τεχνολογίας των Omics και της συστηματικής βιολογίας είναι να ορίσει το φαινότυπο και να γεφυρώσει το κενό μεταξύ γονότυπου και φαινοτύπου.

Στη μοντέρνα Βιολογία η κατάληξη -Omics είναι ενδεικτική αναλύσεων των μακρομορίων ενός ολόκληρου κυττάρoυ ή ενός ολόκληρου οργανισμού. Αρχικά περιλάμβανε τη μελέτη του συνόλου των γονιδίων ενός οργανισμού ( Genomics ) και προχώρησε στη μελέτη του πώς αυτά τα γονίδια εκφράζονται (Transcriptomics) και πως αυτά μεταφράζονται στο σύνολό τους σε πρωτεΐνες (Proteomics).

 

Εφαρμογές τους:

• Βοηθούν στον έλεγχο των ποιοτικών αλλά και ποσοτικών μεταβολών σε διαφορετικές καταστάσεις του κυττάρου, όπως για παράδειγμα μεταξύ μιας φυσιολογικής και μιας παθολογικής κατάστασης

• Συντελούν στην καλύτερη κατανόηση της Φυσιοπαθολογίας παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για τον μοριακό μηχανισμό των νοσημάτων.

• Ταυτοποίηση βιοδεικτών – μορίων για την πρόγνωση, διάγνωση και σταδιοποίηση ενός νοσήματος.

Εργαστήρια:
Vet in Progress Plus
Υπηρεσία:
Μοριακή Βιολογία
Κατηγορία:
Omics