Ενδογενής ή Ιδιοσυστασιακή Αντοχή σε Αντιμικροβιακούς Παράγοντες

 

Αναφέρεται σε γενετικά καθορισμένα χαρακτηριστικά των μικροοργανισμών.

• Αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών.

• Προβλέψιμη αντοχή.

• Ανεξάρτητη από προηγηθείσα χορήγηση αντιβιοτικών.

Εργαστήρια:
Vet in Progress Plus
Υπηρεσία:
Μικροβιολογία
Κατηγορία:
Ενδογενής ή Ιδιοσυστασιακή Αντοχή σε Αντιμικροβιακούς Παράγοντες