Ερμηνεία Αντιβιογράμματος

Τα Κτηνιατρικά εργαστήρια VIP plus προχώρησαν στην εγκατάσταση αυτοματοποιημένης μεθόδου για την διενέργεια πληθώρας μικροβιολογικών αναλύσεων τόσο σε ζώα συντροφιάς όσο και σε παραγωγικά ζώα. Τα πλεονεκτήματα ειδικά σε ότι αφορά στο αντιβιόγραμμα σε σχέση με την προηγούμενη μέθοδο της διάχυσης δίσκων είναι κυρίως:

  • Το αντιβιόγραμμα γίνεται με πολύ μεγαλύτερο αριθμό αντιβιοτικών (μέχρι πρότινος 6-8 σε σύγκριση με έως και 20 επί του παρόντος).
  • Δίδεται η Ελάχιστη Ανασταλτική Πυκνότητα (MIC) επιτρέποντας στον κλινικό να επιλέξει τον πλέον αποτελεσματικό από τους αντιμικροβιακούς παράγοντες στους οποίους ο απομονωθέντας μικροοργανισμός είναι ευαίσθητος.

Με τον τρόπο αυτό τα Κτηνιατρικά Εργαστήρια συμβάλλουν στην επιλογή του πλέον αποτελεσματικού αντιβιοτικού από τον κλινικό κτηνίατρο ο οποίος μπορεί να συνυπολογίσει την MIC, την εστία της λοίμωξης και τα κλινικά BreakPoints.

Επιπροσθέτως, ένα επιτυχές θεραπευτικό αποτέλεσμα μειώνει τις πιθανότητες εμφάνισης αντιβιοαντοχής των μικροβίων.

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΙC

Καλείται η ελάχιστη συγκέντρωση (σε μg/ml) ενός αντιβιοτικού η οποία αναστέλλει την ανάπτυξη του συγκεκριμένου μικροοργανισμού.

Στο παραπάνω παράδειγμα η MIC του βακτηρίου είναι 64 μg/ml του προς εξέταση αντιμικροβιακού παράγοντα.

 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΟΡΙΣΜΟΙ CLSI

• Ευαίσθητο, E (Susceptible, S)
μεγάλη πιθανότητα ανταπόκρισης στη θεραπεία

• Ανθεκτικό, Α ( Resistant , R)
η θεραπεία πιθανόν να αποτύχει

• Ενδιάμεσα ευαίσθητο (Intermediate, Ι)
είναι καλύτερο να μην επιλεχθεί σε περίπτωση που υπάρχουν άλλα αντιβιοτικά ευαίσθητα στην έκθεση του αντιβιογράμματος.
Παρόλα αυτά μπορεί να είναι δραστικά όταν:

  • χορηγούνται σε υψηλότερες δόσεις
  • συγκεντρώνονται σε μεγαλύτερη πυκνότητα σε ένα σωματικό υγρό

 

Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η έκθεση στη διπλανή στήλη περιλαμβάνει όλο τον κατάλογο των αντιβιοτικών που εξετάσθηκαν και είναι δυνατόν να ποικίλλουν ανάλογα με το εάν το βακτήριο είναι Gram αρνητικό, Gram + ή Streptococcus. Καταγράφεται η MIC του απομονωθέντα μικροοργανισμού ξεχωριστά για κάθε αντιμικροβιακό παράγοντα που υπάρχει στη λίστα μαζί με την εκτίμηση R (ανθεκτικό), I (μετρίως ευαίσθητο) και S (ευαίσθητο). Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αναγράφεται ποσοτικό αποτέλεσμα για κάποια αντιβιοτικά. Συνήθως παρατηρείται όταν δεν υπάρχει συσχέτιση μικροοργανισμού/αντιμικροβιακού παράγοντα. Επίσης, όταν η κλινική ερμηνεία R δεν συνοδεύεται από MIC κυρίως οφείλεται στην ενδογενή αντοχή του βακτηρίου στο εν λόγω αντιβιοτικό.

 

ΠΟΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΜΙC ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

Η ΜIC και μόνο δεν δύναται να καθορίσει την αποτελεσματικότητα ενός αντιβιοτικού σε ένα κλινικό περιστατικό.

Τα κλινικά Breakpoints ΒΡ (όρια ευαισθησίας) καθορίζουν εάν ένα καλλιέργημα είναι ευαίσθητο, μέτριας ευαισθησίας ή ανθεκτικό και στηρίζονται σε:

  • Την κατανομή της MIC σε ένα βακτηριακό πληθυσμό. Η MIC90 είναι η συγκέντρωση που αναστέλλει την ανάπτυξη του 90% των στελεχών ενός συγκεκριμένου είδους μικροοργανισμού (Φαρμακοδυναμικά κριτήρια)
  • Τη μέγιστη συγκέντρωση ενός αντιβιοτικού στο πλάσμα ή στους ιστούς, Cmax (Φαρμακοκινητικά κριτήρια)

Τα κλινικά BP ορίζονται από διεθνείς επιτροπές που εκδίδουν εντολές όπως το CSLI (Clinical Laboratory Standards Institute) ή EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing).

 

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ Η MIC ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΥ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

Η τιμή της MIC που αναγράφεται στην έκθεση αποτελεσμάτων δυνατόν να συγκριθεί με το κλινικό BP για κάθε αντιμικροβιακό παράγοντα. Με τον τρόπο αυτό, αν η MIC του απομονωθέντα μικροοργανισμού είναι μεγαλύτερη ή ίση με το κλινικό BP του συγκεκριμένου παράγοντα τότε το βακτήριο εμφανίζει κλινική αντοχή, ενώ στην περίπτωση που η MIC είναι μικρότερη το βακτήριο εμφανίζει κλινική ευαισθησία.

Στα περισσότερα περιστατικά και μικροοργανισμός δεικνύει ευαισθησία σε αρκετά αντιβιοτικά. Το παρακάτω παράδειγμα αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο οι τιμές της MIC μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιλογή του καταλληλότερου αντιμικροβιακού παράγοντα.

Αν και το E. coli είναι ευαίσθητο και στα τρία αντιβιοτικά με βάση τις MIC τόσο η Tetracycline/doxycycline όσο και η Marbofloxacin θεωρούνται πλέον αποτελεσματικές. Συνυπολογίζοντας όμως και τα κλινικά BP παρατηρούμε ότι η Tetracycline δυνατόν να είναι πιο κατάλληλη διότι υπάρχει διαφορά 16X ανάμεσα στην MIC και το κλινικό BP σε σχέση με την αντίστοιχη 8X της Marbofloxacin.

Τα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ VET IN PROGRESS PLUS στην καινούρια μορφή της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτός από την MIC θα συμπεριλάβουν σε ξεχωριστό φύλο το δείκτη αποτελεσματικότητας E.R.

Έτσι ο Κτηνίατρος σε συνδυασμό και με άλλες φαρμακοκινητικές/φαρμακοδυναμικές παραμέτρους θα διαθέτει ένα επιπλέον χρήσιμο «εργαλείο» στην επιλογή του καταλληλότερου αντιβιοτικού.

 

ANTIBIOTIKA

Η εντόπιση της εστίας της λοίμωξης παίζει σημαντικό ρόλο όχι μόνο στην επιλογή του αντιβιοτικού, αλλά και στην επιλογή της δόσης και της οδού χορήγησης. Ο λόγος είναι ότι για να επιτύχει η θεραπεία πρέπει το αντιβιοτικό να επιτυγχάνει στην εστία της λοίμωξης ικανοποιητική συγκέντρωση, η οποία πρέπει να υπερβαίνει την MIC του υπευθύνου για την λοίμωξη μικροοργανισμού. Για παράδειγμα τα λιπόφιλα αντιβιοτικά διέρχονται με μεγαλύτερη ευκολία τις μεμβράνες και επιτυγχάνουν μεγαλύτερη συγκέντρωση στους ιστούς από ότι στον ορό του αίματος Φάρμακα επίσης που απεκκρίνονται από τους νεφρούς φθάνουν σε υψηλότερα επίπεδα στην ουροδόχο κύστη από τα αντίστοιχα στο αίμα. Επίσης, κάποια αντιβιοτικά είναι πλέον αποτελεσματικά εναντίον των Gram+ βακτηρίων σε σχέση με τα Gram – και αντιστρόφως.

Τέλος, ορισμένοι αντιμικροβιακοί παράγοντες χρησιμοποιούνται και ως δείκτες για να καθορίσουν την ευαισθησία άλλων της ίδιας κλάσης. Για παράδειγμα, η Oxacillin ελέγχει την παρουσία MRSA.

 

Cephalexin: Ευαισθησία και σε όλες τις κεφαλοσπορίνες εκτός της cefazolin.

Clindamycin: Ευαισθησία και στην lincomycin. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άλογα, κόνικλους και άλλα φυτοφάγα. Δεν είναι αποτελεσματική έναντι των Gram- αερόβιων βακτηρίων.

Erythromycin: Ευαισθησία και σε azithromycin και clarithromycin. Δεν είναι αποτελεσματική έναντι των Gram- αερόβιων βακτηρίων.

Gentamicin synergy: Ελέγχεται μόνο σε περιπτώσεις Enterococcus spp. Αν υπάρχει ανθεκτικότητα έναντι της Amoxicillin και ευαισθησία σε Gentamicin synergy, σε περιστατικά σοβαρών λοιμώξεων δυνατόν να χορηγηθούν amoxicillin, ampicillin ή penicillin σε συνδυασμό με gentamicin.

Tetracycline: Ευαισθησία και σε doxycycline και minocycline. Δεν συστήνεται σε νεαρά ζώα.

Trìmethoprim/Sulfa: Ευαισθησία και σε άλλες σουλφοναμίδες.

Εργαστήρια:
Vet in Progress Plus
Υπηρεσία:
Μικροβιολογία
Κατηγορία:
Ερμηνεία Αντιβιογράμματος