Η Σημασία του Αντιβιογράμματος

ΤΟ «ΚΑΤ’ΑΡΧΑΣ» ΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

• ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ η αναλυτική καταγραφή των δεδομένων της ευαισθησίας ενός μικροοργανισμού στους απαιτούμενους αντιμικροβιακούς παράγοντες.

• Αξιολόγηση της ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ.

• Εξετάζεται αν:

 • η κλινική εικόνα συνάδει με λοίμωξη
 • ο απομονωθείς μ.ο. είναι το υπεύθυνο παθογόνο

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

• Ακριβής ταυτοποίηση του μικροοργανισμού σε επίπεδο είδους.

• Καταγραφή όλων των απαιτούμενων αντιβιοτικών.

• Αναζητούνται:

 • οι ενδείξεις R, S, Ι
 • οι τιμές MIC
 • οι αναφορές για ύπαρξη ενζύμων που αδρανοποιούν ολόκληρη ομάδα αντιβιοτικών π.χ. παραγωγή ESBLs:
 • τα αντιβιοτικά-δείκτες

• Με την σωστή «ανάγνωση» του φαινοτύπου μπορεί να ανιχνευθεί ύπαρξη μηχανισμών αντοχής.

• Επικοινωνία με το Εργαστήριο.

 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΡΑΣΗΣ

 

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ IN VITRO

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι:

• οι κλασσικές:

 • διάχυση δίσκων
 • αραιώσεις σε ζωμό ή άγαρ

• οι νεότερες:

 • E-test
 • αυτοματοποιημένες μέθοδοι
 • μοριακές

 

ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟ

• Μέθοδος μικροαραιώσεων με κάρτες που διαθέτουν 64 μικρουποδοχείς (μία υποδοχή για έλεγχο ανάπτυξης του μικροβίου και υποδοχείς συγκεκριμένων ποσοτήτων περίπου 20 αντιβιοτικών)

MIC σε 4-18h

Advanced Expert System για ερμηνεία και διόρθωση αποτελεσμάτων

 

ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ MIC ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Ελάχιστη Ανασταλτική Πυκνότητα
Minimum inhibitory Concentration (MIC) και αναφέρεται στο απομονωθέντα μ.ο. και το συγκεκριμένο αντιμικροβιακό

Κλινικό BP (- όρια ευαισθησίας)

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΕΝΤΟΛΕΣ

• CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute)

• EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing)

• OIE, CDS – AST

• Εθνικές επιτροπές

 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ CLSI

Ευαίσθητο, Ε (Susceptible, S)
μεγάλη πιθανότητα ανταπόκρισης στη θεραπεία

Ανθεκτικό, A (Resistant, R)
η θεραπεία πιθανόν να αποτύχει

Ενδιάμεσα ευαίσθητο (Intermediate, I)
μπορεί να είναι δραστικά όταν

 • χορηγούνται σε υψηλότερες δόσεις
 • συγκεντρώνονται σε μεγαλύτερη πυκνότητα σε ένα σωματικό υγρό

 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ MIC ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

• Αύξηση της συχνότητας των μικροβιολογικών αναλύσεων σε ασθενείς με λοιμώξεις.

• Συχνή βελτίωση των τεχνικών ελέγχου της μικροβιακής ευαισθησίας στα αντιβιοτικά ( CSLI, EUCAS ).

• Επιλογή των πλέον κατάλληλων μεθόδων και ορθή εκτέλεση εφαρμόζοντας συνεχή έλεγχο ποιότητας.

• Διεξαγωγή τακτικά στατιστικών μελετών για την αντοχή των μικροβίων.

 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

 

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ

• Αλλαγή του βιολογικού στόχου δράσης (αλλαγή διαμόρφωσης των σημείων δράσης των αντιβιοτικών).

• Αδρανοποίηση των αντιβιοτικών με παραγωγή υδρολυτικών ή τροποποιητικών ενζύμων.

• Ελαττωμένη κυτταρική διαπερατότητα (ελαττωμένη διαπερατότητα του βακτηριακού τοιχώματος).

• Αντοχή από ενεργητική απέκκριση του αντιβιοτικού (μέσω αντλιών ενεργητικής αποβολής – efflux pumps).

 

ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ

• Η ανάπτυξη βακτηριακής αντοχής οφείλεται:

 • παραγωγή ενζύμων
 • αλλαγή στόχου που δρα το αντιβιοτικό
 • ελαττωμένη πρόσληψη αντιβιοτικού
 • ενεργό απέκκριση από το μικροβιακό κύτταρο

• Η εμφάνιση και διασπορά της αντοχής επηρεάζεται:

 • την πίεση της επιλογής λόγω χρήσης αντιβιοτικών
 • προϋπάρχοντες ανθεκτικούς γόνους
 • ύπαρξη μέτρων ελέγχου των λοιμώξεων

 

TIPS

• Το αντιβιοτικό αποδεδειγμένα επιλέγει την αντοχή.

• Η διασπορά των (ανθεκτικών) μικροοργανισμών υπακούει στους κανόνες της διασποράς γενικά των λοιμωδών νοσημάτων.

•Το έως τώρα δόγμα της αντιμετώπισης των λοιμώξεων που βασιζόταν στον αέναο κύκλο «κυκλοφορία ενός αντιβιοτικού – εμφάνιση αντοχής – παραγωγή ενός νεότερου αντιβιοτικού – εμφάνιση αντοχής και σε αυτό», τείνει να αντικατασταθεί από ένα νέο δόγμα που θα βασιστεί στην παράταση της «ζωής» των αντιβιοτικών.

Εργαστήρια:
Vet in Progress Plus
Υπηρεσία:
Μικροβιολογία
Κατηγορία:
Η Σημασία του Αντιβιογράμματος